Thứ Hai, 11 tháng 7, 2016

Nhảm

Tự dưng phát hiện, thành công duy nhất, to lớn nhất mình có đó là những đứa bạn luôn đồng ý chứa chấp mình và cho mình ăn bám (chưa phát hiện ra thời hạn). Hê hê